• มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติ  และประชาชนชาวไทย  มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง
  • มีพลังงาน  มีความสุข  มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อไทยทุกคน 

ติดต่อเรา

ปรับขนาดอักษร :

บุคลากรสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

โทร./โทรสาร

1.

นายเจริญลาภ  ฬาทอง

พลังงานจังหวัดขอนแก่น

043-238707-9

2.

นางจิราภรณ์  จงรั้งกลาง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

043-238707-9

3.

นายสุวิทย์   วงศ์แสน

วิศวกรชำนาญการ

043-238707-9

4.

นายคำภา  สีภา

นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

043-238707-9

5.

นายอนุรักษ์  หอสูงเนิน

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

043-238707-9

6.

นางสาวเพชรรัตน์  เฉลียวฉลาด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

043-238707-9

7.

นางดรุณี  กัณหา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

043-238707-9

8.

นางมริวรรณ  เจริญเขตร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

043-238707-9

9.

นายบุญส่ง  ปัดศรี

พนักงานขับรถ ส.2

043-238707-9

10.

นายหนูเพียร   โม้กุดแอด

พนักงานธุรการ

043-238707-9

11.

นางสาวศศิธร   ศรีอาจ

ปฏิบัติการงานด้านการเงินและบัญชี

043-238707-9

12.

นายวีระ  ลุนพงษ์

ปฏิบัติการงานด้านธุรกิจพลังงาน

043-238707-9

13.

นางสาววิภารัตน์  ศิริคูณทอง

ปฏิบัติการงานด้านพัสดุ 043-238707-9

14.

นายเอกพล  มนตรี

ปฏิบัติการงานด้านแผนและชุมชน

043-238707-9

15.

นางสาวศริโรชินี   ชาวระ

ปฏิบัติการงานด้านงานธุรการธุรกิจพลังงาน

043-238707-9

16.

นางสาวกรรภิรย์   นันต๊ะภูมิ

ปฏิบัติงานด้านแผนชุมชน

043-238707-9

17.

นายจักริน   เคนจันทา

ปฏิบัติการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

043-238707-9

18.

นายเกียรติภูมิ   งุ้นทอง ปฏิบัติการงานด้านแผนยุทธศาสตร์ 043-238707-9
19. นางสาวศดานันท์   ผ่องแผ้ว ปฏิบัติการด้านงานธุรการ 043-238707-9
20. นางคมขำ   นันบุญมา แม่บ้านจ้างเหมา 043-238707-9

 

สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5

ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น 40000

กำกับกิจการพลังงาน

โทร./โทรสาร   043-238707

แผนงานและยุทธศาสตร์

โทร./โทรสาร   043-238708

บริหารงานทั่วไป

โทร./โทรสาร   043-238709

E-mail  สพจ.ขก.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

h01

ลิงค์หน่วยงาน

Untitled Document

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิติการเข้าชม

163121
วันนี้วันนี้101
เมื่อวานเมื่อวาน141
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้221
เดือนนี้เดือนนี้1233
ทั้งหมดทั้งหมด163121